ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl.Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), dalej: Administrator.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail:iod@zamek-krolewski.pl.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości otrzymywania subskrypcji, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie takich informacji, na podstawie art. 6ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez podanie danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymywania subskrypcji. Wyrażona w podany sposób zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcy danych
Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Czas przechowywania
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, w przypadkach niepodania danych osobowych nie będzie możliwe otrzymywanie subskrypcji.

7. Prawa osób, których dane dotycza
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie profilowania.

8. Prawo skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.